• JPKancelarie

Kwarantanna w czasie Koronawirusa (Covid-19) rodzaje i możliwości skrócenia lub odwołania.


Na terenie RP współistnieją dwa rodzaje kwarantanny i zostały wprowadzone dwoma odrębnymi aktami. Pierwsza została wprowadzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13.3.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 433). W tym akcie ustanowiono obowiązkową kwarantanne dla osób które przekraczają granice Rzeczypospolitej Polskiej i określano to jako tzw. kwarantannę „ministerialną”. Kwarantanna ta została utrzymana w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 20.3.2020r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 491) w sprawie ogłoszenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii.


Drugie rozwiązanie zostało wprowadzone zdecydowanie wcześniej i wynika z ustawy z dnia 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239).


Czym się te dwie rodzaje kwarantann różnią ?

1. Kwarantanna na mocy ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może, w drodze decyzji nałożyć kwarantannę na osobę:

- zakażoną lub chorą na chorobę zakaźną,

- osobę podejrzaną o zakażenie lub chorobę zakaźną,

- osobę, która miała styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego. (art. 5 ust. 1 pkt. 1 lit f w zw. z art. 33 ust. 1 ustawy)


Czyli decyzją administracyjną obejmowana jest kwarantanną osoba która miała kontakt z osobą chorą lub podejrzaną o zakażenie. Taka decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. Natomiast jeżeli podejrzenie zakażenia zostaje wykluczone wydawana jest kolejna decyzja administracyjna na podstawie art. 162 KPA.


2. Kwarantanna tzw "ministerialna"

W tym przypadku osoba przekraczająca granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5.12. 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239), trwającą 14 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.


Obowiązek przeprowadzenia kwarantanny na mocy § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 491), jest równoważny z obowiązkiem wynikającym z art. 34 ust. 2 ustawy z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239).

Jednak w przypadku tej kwarantanny nie ma konieczności wydawania decyzji organu inspekcji sanitarnej.

Osoba objęta kwarantanną powinna poinformować o tym fakcie pracodawcę


Czym w takim razie praktycznie różnią się te dwie kwarantanny?


1. Forma

W przypadku nakazu przeprowadzenia kwarantanny na podstawie ustawy z 2008r. tak jak wskazywałem wcześniej wydawana jest decyzja administracyjna i obowiązek istnieje dopiero po wydaniu tej decyzji.

Oczywiście tak jak w przypadku innych decyzji administracyjnych jest tu możliwość zaskarżenia do organu wyższej instancji. Pamiętać jednak należy, że w odróżnieniu od niektórych innych decyzji administracyjnych w tym wypadku ze względu na rygor natychmiastowej wykonalności nie wstrzymuje się wykonania tej decyzji do czasu rozpatrzenia zaskarżenia przez organ wyższej instancji.

Oczywiście od decyzji organu drugiej instancji przysługuje również skarga do sądu administracyjnego.


Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku tzw kwarantanny ministerialnej ponieważ skoro nie jest wydawana decyzja to nie przysługuje żaden środek zaskarżenia. Należy przyjąć, że obowiązek przeprowadzenia kwarantanny wynika bezpośrednio z rozporządzenia.


2. Kto zostaje poddany kwarantannie

W przypadku kwarantanny na podstawie ustawy z 2008r. jak wskazywałem powyżej spełnione muszą być wskazane w ustawie przesłanki czyli musi zaistnieć jedna z wymienionych wyżej okoliczności i jest to stwierdzane decyzją administracyjną.


Natomiast w przypadku tzw kwarantanny ministerialnej nie ma konieczności robienia takich ustaleń ponieważ samo przekroczenia granicy samo w sobie rodzi obowiązek przeprowadzenia kwarantanny. Czyli obowiązkiem tym są objęte również zdrowe osoby.


Przy ministerialnej kwarantannie są jednak pewne wyjątki na przykład w przypadku kierowców, pracowników służb bezpieczeństwa (Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej czy Służby Ochrony Państwa)


3. Egzekucja

W przypadku kwarantanny na podstawie ustawy z 2008r. która odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej egzekucja odbywa się na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Organ inspekcji sanitarnej jest w tym wypadku zarówno wierzycielem, jak i organem egzekucyjnym. Organ taki wydaje upomnienie a po bezskutecznym upływie terminu może wszcząć postępowanie wydając tytuł wykonawczy i stosując środek egzekucyjny.


Natomiast w przypadku tzw kwarantanny ministerialnej co prawda również ma zastosowanie ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji jednakże tutaj organ inspekcji sanitarnej jest tylko wierzycielem a organem egzekucyjnym jest wojewoda i to on może stosować środki egzekucyjne.


4. odwołanie lub skrócenie Kwarantanny

Jeżeli Kwarantanna odbywa się na podstawie ustawy z 2008r czyli na podstawie decyzji administracyjnej skrócenie lub odwołanie tej kwarantanny może się odbyć jedynie na podstawie przepisów postępowania administracyjnego czyli w formie nowej decyzji administracyjnej


Natomiast w przypadku kwarantanny ministerialnej jest również możliwość zwolnienia lub skrócenia kwarantanny. Decyduje o tym Państwowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, w których ma być obowiązkowa kwarantanna lub inny upoważniony przez Głównego Inspektora Sanitarnego państwowy inspektor sanitarny, Zwolnienie lub skrócenie kwarantanny może nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach i mimo tego, że obowiązek wynika z mocy prawa to powinno mieć formę decyzji administracyjnej.


Opole 46-020

Ulica: Władysława Reymonta 14/5

Województwo: Opolskie

Telefon: 502203626

Mail: biuro@jpkancelarie.pl

Nip: 7543174239

©2018 by Jabłoński & Podstawka Kancelarie Prawne sp z o.o.