• JPKancelarie

Praca zdalna a telepraca w czasie Covid-19


Praca zdalna i telepraca

Nagła i niespodziewana sytuacja w której się znaleźli przedsiębiorcy została spowodowana koronawirusem zwanym SARS-CoV-2, który może wywołać zespół niewydolności oddechowej, a wywołana nim choroba jest określana jako COVID-19.

Ten wirus spowodował nadzwyczajną zmianę okoliczności zarówno dla pracodawców jak i pracowników. Jak się bowiem okazuje w bardzo wielu przypadkach nie trzeba zawieszać działalności przedsiębiorstwa a można przenieść się na pracę zdalną lub telepracę. Jednak niewielu przedsiębiorców tak naprawdę widzi różnicę miedzy tymi pojęciami.

Nie ma szczegółowych regulacji w zakresie tzw. „home office” tak w Kodeksie Pracy, jak i w ustawie z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 374, dalej jako: KoronawirusU).

Generalnie gwarantuje z jednej strony możliwość i elastyczność jej stosowania w okresie i w celu przeciwdziałania COVID-19, jednocześnie jednak budzi wiele wątpliwości.

W przypadku dużych firm praca zdalna była już wcześniej możliwa i sporadycznie stosowana a co za tym idzie istniały już wcześniej przygotowane regulaminy pracy uwzględniające pracę zdalną. Zazwyczaj firmy takie mają sprzęt umożliwiający taką pracę oraz narzędzia tak by wykonywanie zadań było efektywne i rozliczalne.


Co jednak w przypadku firm które zostały zmuszone do zastosowania pracy zdalnej praktycznie z dnia na dzień ?

W większości przypadków wiąże się to z dodatkowymi zakupami sprzętu informatycznego i lub umożliwienia pracy na sprzęcie prywatnym jednak nie można zapomnieć o odpowiednim przygotowaniu regulaminu pracy zdalnej jak i o odpowiednim zabezpieczeniu danych firmowych. Można oczywiście zobowiązać pracownika do zabezpieczenia tych danych jednak bez odpowiedniego dokumentu nakładającego kary na pracownika w przypadku wycieku danych z jego winy będzie bardzo ciężko cokolwiek wyegzekwować.


Wróćmy jednak do początku czyli do telepracy i pracy zdalnej

Czym w takim razie jest telepraca?

Definicje znajdziemy w art. 675 § 1 Kodeksu Pracy zgodnie z którym praca może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Kodeksowa definicja dla uznania danej pracy jako telepracy wymaga łącznego spełnienia trzech warunków, tj.:

1) regularności pracy,

2) wykonywania jej poza zakładem pracy,

3) wykorzystywania przy jej wykonywaniu środków komunikacji elektronicznej (email, telefon, komunikator itp.) i przekazywania jej wyników w szczególności za ich pomocą.

Czyli świadczenie pracy jest ściśle związane ze środkami komunikacji elektronicznej.

Kodeks Pracy przewiduje liczne gwarancje dla pracownika świadczącego pracę w formie telepracy takie jak na przykład: zakaz wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę z powodu niewyrażenia przez pracownika zgody na wykonywanie pracy w formie telepracy (art. 677 § 3 KP), lub w razie zaprzestania wykonywania pracy w formie telepracy (art. 678–679 KP).

Najczęściej w doktrynie podkreśla się, że telepraca jest nie tylko zmianą miejsca wykonywania pracy, ale także zmianą sposobu organizacji i wykonywania zadań składających się na procesy pracy (K. Walczak, Kodeks pracy, Komentarz, 2020).


Czym zatem jest praca zdalna w celu przeciwdziałania Covid-19

Stosownie do treści art. 3 KoronawirusU, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

Czyli obecnie - wobec zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się Covid-19 w Polsce - pracodawca może nakazać swoim pracownikom wykonywanie pracy zdalnie.

Taka forma świadczenia pracy wprowadzono w KoronawirusU w celu ograniczenia ryzyka zarażenia poprzez redukcję liczby osób przemieszczających się i spotykających się w biurze lub miejscu pracy.


Czym zatem różni się praca zdalna od telepracy

Trzeba zauważyć, że telepraca to nie to samo co praca zdalna. Praca zdalna jest bowiem pojęciem zdecydowanie szerszym i polega na wykonywaniu pracy na polecenie pracodawcy, poza miejscem jej stałego wykonywania. Czyli praca zdalna może polegać również na tym, że pracownik wykonuje pracę poza miejscem jej stałego wykonywania, czyli np. w domu bez użycia środków komunikacji elektronicznej (komputera, internetu).

Dzięki temu możliwość pracy zdalnej dotyczy również pracowników którzy na co dzień, nie korzystają z firmowego komputera a pracodawca nie może im od razu takiego sprzętu dostarczyć lub nie mają w miejscu zamieszkania dostępu do internetu.


Co w takim razie takie osoby miałyby robić ?

To już zależy od pracodawcy jednak w wielu przypadkach praca zdalna może być wykonywana bez użycia komputera służbowego. Byłoby to na przykład analiza dokumentów, sporządzanie opinii, pism, dokumentów, zbieranie materiałów, porządkowanie dokumentacji, zbieranie i analizowanie informacji itp. Pracownik powinien co do zasady przekazać pracodawcy efekty swojej pracy wg ustaleń z pracodawcą

Co jednak jest najistotniejsze - Praca zdalna jest jedynie zmianą miejsca wykonywania pracy. Więc świadczenie pracy z domu nie skutkuje zmianą wynagrodzenia pracownika.

Kto decyduje o pracy zdalnej ?

Zgodnie z KoronawirusU, decyzja o poleceniu pracy zdalnej jest w gestii pracodawcy. Należy zauważyć, że pracownik oczywiście może wnioskować o świadczenie pracy z domu lub innego miejsca ale nie jest to wiążące dla pracodawcy.


Czas pracy zdalnej

Czas pracy zdalnej określa pracodawca w poleceniu kierowanym do pracownika a co za tym idzie to również pracodawca ma prawo skrócić jak i wydłużyć ten okres

Zgodnie z treścią art. 3 KoronawirusU traci moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie czyli od 8.03.2020r.

Można zakładać, że czas, na jaki pracodawca może polecić pracownikowi pracę zdalną nie powinien być dłuższy niż czas obowiązywania ww. ustawy.


Jaki ma to wymiar praktyczny?

Zasadniczy ponieważ to pracodawca musi wiedzieć czy zleca pracę zdalną czy telepracę a pracownik powinien wiedzieć co zostało mu zlecone.

Zapewne w najbliższym czasie wiele firm będzie potrzebowało pomocy w kwestiach formalnych jak i podpowiedzi w kwestiach praktycznych.

Dlatego zalecamy kontakt z naszą Kancelarią z pewnością chętnie pomożemy


49 wyświetlenia

Opole 46-020

Ulica: Władysława Reymonta 14/5

Województwo: Opolskie

Telefon: 502203626

Mail: biuro@jpkancelarie.pl

Nip: 7543174239

©2018 by Jabłoński & Podstawka Kancelarie Prawne sp z o.o.